นางจิรพรรณ์ มุกดารัตน์

ผอ.โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสุทธิ เพ็งจันทร์ข้อมูลสถิติเข้าชมเว็บไซต์  โรงเรียนรัชชประภา ผู้ชม 0189254
วันที่ เริ่มใช้งาน
1วันที่ 01/11/2561ๅ1
วันที่ ปรับปรุง
วันที่ 20/10/2564

ศรร. สพม.สฎชพ
รายชื่อ 18 ศรร.
ข้อมูล ณ 20-10-64
ศรร. สพม.สฎชพ
รายชื่อ 27สถาน
ศึกษาพอเพียง
ข้อมูล ณ 20-10-64เว็บไซต์น่าสนใจ
  กระทรวงศึกษาธิการ
  สพฐ.
  กบข.
  สกศค.
  สมส.
  สสวท.
  ครุสภา
  กพร.
  กพ.
  กรมบัญชีกลาง
  ฐานข้อมูลของรัฐ (G-Info)
  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สฎ.
  GO TO KNOW
  สื่อ BRAINPOP.COM
  ศุนย์เทคโนโลยีแห่งชาติ
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สพท.สฎ.เขต 1
  สพท.สฎ.เขต 2
  สพท.สฎ.เขต 3
  สพม.สฎชพ
  ติดตามสอบ(O-NET)
  สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน
 
.
 
โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม   ที่ตั้ง 383 หมู่ที่5 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี (สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร) www.rajjaprabha.ac.th /srr
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ ศรร. ( ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา) โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
  
 

คลิกที่นี่ เพื่อเข่าร่วมชมเสวนา LiVEสด Facebook live วันที่ 20-10-2564
https://web.facebook.com/โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม-3931073507609
85

คลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมชมเสวนา Meeting ด้วยGoogle Meet วันที่ 20-10-2564
meet.google.com/vez-vmhx-php


การเสวนาการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสู่ความยั่งยืน

เนื้อหา ที่กำลังได้รับความนิยม ในวันนี้
รูปแบบการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน การบริหารจัดการสถานศึกษา
คลิกชม รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาของ ผอ . จิรพรรณ์ มุกดารัตน์
แผนงานโครงการในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
คณะกรรมกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของสถานศึกษา
ประวัติโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม แบยย่อ

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ออกแบบ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้(แผนการจัดการเรียนรู้
ตัวอย่าง แผนจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (K4-1-Boonreang)
ตัวอย่าง แผนจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาวิทยาการคำนวณ (K4-1-Sujittha)
ตัวอย่าง แผนจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเคมี (K4-1-Jitaree)
ตัวอย่าง แผนจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (K4-1-Sitthikorn)


มีสื่อ และ/หรือนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เอกสารงานวิจัย K5-1-chayanin.pdf
เกียรติบัตร K5-2-chayanin.pdf
รูปสื่อ/นวัตกรรม K5-4-chayanin.pdf
คลิกชม การออกแบบกิจกรรมสบู่ขมิ้นชัน ผ่านกระบวนการเรียนรู้สเต็มศึกษา
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ภายในสถานศึกษาและ/หรือ ภายนอก สถานศึกษา


การต่อยอด และขับเคลื่อนลงสู่ชุมชน ในกิจกรรมขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ถอดบทเรียน K6-1-chayaninVDO ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพลงกล่อมเด็ก 4 ภาค วิชาภาษาไทย
VDO ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาสังคมศึกษา
VDO ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิชาศิลปะVDO ถอดบทเรียนกลุ่มสาระต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ (Hobbies)
VDO ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องซินามิ
VDO ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิชาคณิตศาสตร์VDO ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาและพลศึกษา


แหล่งเรียนรู้ หรือฐานเรียนรู้ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง

สภาพแวดล้อม ฐานการเลี้ยงผื้งโพรง โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมสภาพแวดล้อม ฐานรัชชหมูหลุม โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม


สภาพแวดล้อม ฐานรัชชพืชไร่ ข้าวโพดโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม


สภาพแวดล้อม ฐานรัชชพืชไร่ ข้าวจ้าว โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคมสภาพแวดล้อม ฐานรัชชปลาในกระชัง โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม


สภาพแวดล้อม ฐานรัชชปลาในบ่อดิน โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม

กิจกรรมการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อื่น หรือ หน่วยงานอื่น
กิจกรรมการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา อื่น หรือ หน่วยงานอื่น
ครูไปขยายผลสู่สถานศึกษาอื่น คือ โรงเรียนไชยาวิทยา โรงเรียนพนมศึกษา โรงเรียนตาขุนวิทยา โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ โรงเรียนบ้านพัฒนา และโรงเรียนบ้านพัฒนา 2

คลิกดูภาพ กิจกรรม นักเรียนออกให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับโรงเรียนในชุมชน (18-19 ธ.ค. 2561)


บรรยากาศการมีส่วนร่วมของชุมชน/หน่วยงานภายนอก ในการสนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

12-03-64-กิจกรรม ต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษาศึกษาดูงาน การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

11-03-64-กิจกรรม ต้อนรับครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
14-01-63-กิจกรรม ต้อนรับการเรียนรู้สภาพจริง ก่อนดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
22-03-62-กิจกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนท่าข้ามวิทยา จ.ชุมพร (22 มี.ค. 2562
19-03-62-กิจกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบ้านมหาศรีราชา จ.ชลบุรี (19 มี.ค. 2562

ห้องVDO
14-01-63-วีดีโอโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม ต้อนรับการเรียนรู้สภาพจริง ว่าที่ รอง ผอ.เขต 14 ก.พ. 2563
01-03-62-วีดีโอ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม


ห้องเอกสาร
01คู่มือตรวจเยี่ยมประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฉบับปรับปรุง
02ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา


โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  เว็บไซต์โรงเรียน www.rajjaprabha.ac.th/srr
ที่ตั้ง 383 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230 อีเมล์ ratchaprapha27@gmail.com
พัฒนาเว็บไซต์ โดย ภูมิพัฒน์ สุขอุ่น pumipat.s71@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 


   
  

โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  เว็บไซต์โรงเรียน www.rajjaprabha.ac.th/srr
ที่ตั้ง 383 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230 อีเมล์ ratchaprapha27@gmail.com
พัฒนาเว็บไซต์ โดย ภูมิพัฒน์ สุขอุ่น pumipat.s71@gmail.com